Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní kurikulum podpory zdraví

Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program

Č.j.: 170/2019 (platnost na 3 roky)

Hlavní téma: Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví...

Identifikační údaje o mateřské škole:

Adresa: Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace PSČ: 350 02
Tel.: +420 354 433 154, +420 777 102 339
IČO: 70987327
Právní forma: příspěvková organizace, e-mail: info@skolkapohadka.czwww.skolkapohadka.cz

Zřizovatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb 350 02
Identifikátor: 600066142
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Mračková
Statutární zástupce: Ivana Červenková
Zpracoval: kolektiv učitelek mateřské školy
Projednáno : 26. 8. 2019 pedagogickou radou
Platnost: na dobu tří let od 2. 9. 2019
Vydal: ředitelka školy Ludmila Mračková
Modelový program: Mateřská škola podporující zdraví - certifikát do roku 2015
Kapacita školy: 161 dětí
Provozní doba: 6:00 - 16:30 hodin
Počet pedagogických zaměstnanců: 12 učitelek a 3 pedagogické asistentky, 2 učitelky na překrývání učitelek
Počet ostatních zaměstnanců: 11

1. Představení mateřské školy (obecná charakteristika školy)

Naše mateřské škola byla postavena v roce 1972 a je umístěna ve středu města Chebu v typizované panelové budově. V okolí mateřské školy se nacházejí dva velké supermarkety s hustým provozem, proto jsme kolem plotu zahrady vysázeli větší počet listnatých stromů. Děti mají na zahradě klidnější prostředí a neruší je hluk z ulice. Budova byla v roce 2008 zateplena, má novou barevnou fasádu s bublinami a všechna okna byla vyměněna za plastová. Mateřská škola je šestitřídní. Dvě třídy jsou v jednom pavilonu různé barvy: žlutém, zeleném a oranžovém. To usnadňuje orientaci dětem i rodičům. Jednotlivé pavilony jsou propojené spojovací chodbou. Mateřská škola má vlastní kuchyni vybavenou novými přístroji, které umožňují přípravu zdravých jídel. Kuchyně má kapacitu 200 jídel. Ve třídách je 24 dětí zpravidla od 3 do 6 let, ve třech třídách je snížen počet dětí dle vyhlášky 14/2005  v platném znění podle počtu dětí s podpůrným opatřením. Jednotlivé třídy mají své názvy, které vycházejí z oblíbených dětských témat. 

 • třída Koťat
 • třída Hvězdiček
 • třída Sluníček
 • třída Berušek
 • třída Medvídků
 • třída Motýlků

Třídy jsou světlé, prostorné a umožňují vytvoření míst pro klidné hry jednotlivců i pro rušnější pohybové aktivity. Ve třídách je nové osvětlení, aby měly děti více světla na hry a ostatní činnosti. V hospodářském pavilonu je kuchyně, sklady, prádelna se sušárnou, ředitelna, kancelář vedoucí kuchyně a sborovna. V roce 2010 byla přebudována zahrada zřizovatelem za finanční pomoci EU. Kromě úpravy zeleně vznikl i kopec na bobování se spádovou skluzavkou, nové herní sestavy, fotbalová hřiště, zahrádka k ekologickým aktivitám, kreslicí tabule, sprchy, místa na ohniště a altánky. Část zahrady je oplocená a přístupná veřejnosti v odpoledních hodinách. Součástí zahrady je i dopravní hřiště, které využíváme k jízdě na koloběžkách, tříkolkách, kolech a k procvičování základních dopravních předpisů a značek. Vybavení školy odpovídá našemu zaměření školy na zdravý životní styl. Mateřská škola se nachází uprostřed města. Proto chceme, aby se děti na dopravním hřišti naučily zvládat modelové situace. Třídy i zahrada poskytuje dětem vhodné podmínky k rozmanitým pohybovým, výtvarným i ekologickým aktivitám. Spolupracujeme s obcí, DDM, 6. ZŠ a 2. ZŠ, ZUŠ, muzeem, divadlem, knihovnou, hasiči, policií, SZÚ a školním státním statkem Dolní Dvory. Jsme otevřeni spolupráci i s dalšími organizacemi a veřejností. Chceme se stát postupně centrem zdraví pro širokou veřejnost v našem městě. Obec podporuje naše akce i finančně. U školy jsou v ulici 26. dubna parkovací místa, která mohou rodiče využívat při přivážení dětí.

2. Organizační uspořádání školy organizace vzdělávání)

Kapacita školy je 161 dětí v šesti třídách ve třech pavilonech. Do tříd zapisujeme nejvýše 24 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy, které spolu úzce spolupracují, především při společných akcích pro předškoláky. Děti jsou přijímány do tříd podle přání rodičů. Podporujeme kamarádství dětí, přijímáme děti do tříd vyváženě podle věku. Třídy jsou heterogenní (smíšené) zpravidla  od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Po celou dobu docházky navštěvují děti jednu třídu. Také učitelky se pokud možno nestřídají. Rodiče mají možnost s dětmi pobývat v MŠ v době adaptace libovolně dlouhou dobu. Dítě si mohou rodiče přivádět a dovádět kdykoliv po domluvě s učitelkou. Nabízíme rodičům pobyt ve třídách s dětmi. Společně jsou do třídy přijímány sourozenci, respektujeme přání dětí a rodičů při zařazování do tříd a zároveň se snažíme o vyvážené zastoupení podle věku a pohlaví. Děti jsou do mateřské školy přijímány od 3 let v době zápisu, a pokud se uvolní místo i během roku. Děti jsou při zápisu přijímány podle zveřejněných kritérií.

Kritéria přijímání

Děti jsou přijímány dle Školského zákona. Při zápisu mají přednost děti od 3 let ze spádových ulic.

Na dočasnou docházku jsou do MŠ přijímány děti z jiné mateřské školy v Chebu v období červenec - srpen po dobu uzavření mateřské školy na základě rozhodnutí zřizovatele. (školní řád)

Třídy mají podobný program, ale časově přizpůsobený dětem v každé třídě. Všechny učitelky pracují podle společně vytvořeného ŠVP. Vybrané akce máme společné pro celou školu (Den zdraví, Den Země), jiné si plánují učitelky na třídách samy (Rej čarodějnic, Hledání pokladu, Přespávání, Dávej bacha). Ve třídách učitelky připravují činnosti podle věku dětí, podle zájmu dětí, podle schopností a podle podmínek. Zájmové kroužky probíhají dopoledne a lektorují je naše učitelky v rámci své pracovní doby.

Režim dne v mateřské škole je naplněním potřeby svobody a řádu. Přizpůsobuje se potřebám dětí, počasí a akcím školy. Doba mezi jídly je 3 hodiny. Doba spánku se řídí podle potřeb dětí, nespící děti si poslechnou pohádku, chvilku odpočívají a pak si tiše hrají. Podle počasí jsou děti co nejvíce venku. Podporujeme pohybové a spontánní aktivity dětí.

V maximální míře využíváme školní zahradu k dopoledním i odpoledním aktivitám dětí.

Provoz mateřské školy: 6:00 - 16:30 hod.

Režim dne v mateřské škole

6:00 - 6:30 Scházení dětí ve třídě Medvídků
6:30 - 8:30 Otevření školy, scházení dětí v jedné třídě v každém ze tří pavilonů, hry a spontánní činnosti dětí, zapojení do řízených individuálních, skupinových nebo společných činností, pitný režim
8:30 - 9:45 Přivítání dětí, komunitní kruh, průběžná svačina podle potřeb dětí, příprava svačiny, pokračování započatých individuálních a skupinových a společných činností, her, jejich postupné ukončení
9:45 - 11:30 Pobyt dětí venku se spontánní pohybovou aktivitou, pozorování, exkurze a výlety
11:30, 11:45 - 12:15, 12:30 Oběd, čistění zubů, postupné ukládání na lůžka
12:15 - 14:00 Poslech pohádky, spánek dětí, u nespících odpočinek, aktivity pro nespící děti, prohlížení knih
14:00 - 16:00 Vstávání spících dětí, průběžná odpolední svačina, spontánní činnosti dětí, hry, pokračování v individuálních a skupinových činnostech dle zájmu dětí, hry s rodiči, rozcházení v jedné třídě
16:00 - 16:30 Hry ve třídě s prodlouženým - Hvězdičky

Ve třídách jsou učitelky společně většinou od 9:00 nebo 9:30 hod do 12:30 hod, aby byla dětem zajištěna individuální péče. V případě delší nemocnosti učitelek, zastupují ve třídách kvalifikované důchodkyně, aby nedocházelo u dětí ke stresům ze spojování tříd. Odpoledne po 15:30 se děti na pavilonu spojují. Od 16 hod do 16:30 je v provozu jedna třída.

Převládající činností v mateřské škole je hra a spontánní činnosti. Míra přímé účasti učitelky se řídí situačně podloženými přáními dětí, jejich zájmem o spolupráci s dospělým. Učitelka respektuje a podporuje prožitkový styl učení dětí. Využíváme Tyto činnosti: spontánní hra, tvořivá a konstruktivní hra, výlety, exkurze, námětové hry, práce s encyklopediemi, práce s přírodním a odpadovým materiálem, exkurze, výlety.

Metody: komunitní kruh, diskusní kruh, pokusy - experimenty, řízená pozorování, tvořivá dramatika, prožitkové učení, tvořivé konstruování, smyslové a senzomotorické hry, náhodné situace, řízené skupinové, individuální činnosti a výjimečně i hromadné činnosti. Spontánní činnosti převládají nad řízenými, individuální rozhovory s dětmi o tématech, které je zajímají.

Provozní zaměstnanci spolupracují s učitelkami i spolu navzájem a dodržují společně stanovená pravidla vzájemné komunikace. Děti se na ně obracejí, mají k nim blízký vztah. Organizace školy se řídí organizačním a provozním řádem školy. Kuchařky vaří podle zásad zdravé výživy a připravují recepty a ochutnávky na Den zdraví. Také ostatní personál se podílí na výchově ke zdraví a pomáhá při akcích školy.

3. Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofie mateřské školy, její východiska

Naše škola je od roku 2001 v síti škol podporujících zdraví. Certifikát SZÚ, který je garantem programu, obhajujeme v pravidelných tříletých cyklech. Zdraví chápeme jako subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Zdraví můžeme ovlivňovat svým chováním, postoji, myšlením a zdravým způsobem života, proto je důležité, aby se děti již v mateřské škole naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem, jak chránit zdraví své i ostatních.

Programem se prolínají dva základní principy:

 • uspokojování potřeb jednotlivce, určující je pro nás Maslowova hierarchie lidských potřeb
 • princip komunikace a spolupráce

Pro pocit pohody a zdraví je třeba dbát, aby byly splněny všechny podmínky pro jejich uspokojování.

Naším cílem je položit u dětí základy zdravého životního stylu a naučit je vědomostem, dovednostem a návykům směřujícím k ochraně svého zdraví, ostatních lidí, zdraví přírody a ke zdravým sociálním vztahům.

Zdravá výživa je jednou z nejdůležitějších součástí zdravého životního stylu, a proto v měsíci listopadu zařazujeme každoročně tradiční téma "Chci být zdravý". Děti se postupně seznamují s vlastním tělem, péčí o ně, se zdravou výživou a nebezpečími, které na ně číhají v dnešním světě. Projekt vrcholí "Dnem zdraví ". Děti s rodiči si mohou společně připravit zdravé chuťovky z ovoce a zeleniny, ochutnat výrobky zdravé výživy.

Podpora spontánního pohybu dětí je pro nás samozřejmostí. Sportovní týdny v zimě a atletická olympiáda jsou každoročně vyvrcholením různých sportovních aktivit během celého roku. Děti mají dostatek náčiní v MŠ i na zahradě školy. Využíváme vlastní dopravní hřiště, na kterém se děti učí pravidla pro chodce i cyklisty, sportovní halu, atletické hřiště 6. ZŠ. Předškolní děti chodí po celý rok plavat do krytého bazénu.

Samozřejmostí, že si ve třídách hrají společně děti různých národností a etnik i děti se zvláštními potřebami. Děti se v přirozených podmínkách učí přijímat odlišnosti jako běžné. Multikulturní projekt „Kamaráde, pojď si hrát" zařazujeme v průběhu roku podle potřeb dětí.

Zdravou přírodu a sounáležitost s ní považujeme za nezbytnou součást osobnosti člověka. Na jaře slavíme společně Den Země. Učíme děti vážit si přírody a cítit k ní odpovědnost. Děti se prostřednictvím péče o třídní zahrádku a drobné živočichy v ní, učí přírodě rozumět a ochraňovat ji. Naučí se také využívat již jednou použité suroviny a třídit odpady. Prostřednictvím pokusů získávají nové znalosti o přírodě.

Vytváříme podmínky pro to, aby v mateřské škole vládla radostná atmosféra, děti k nám chodily rády a cítily se šťastné a spokojené. Dítě je pro nás rovnocenný partner. Ve třídách jsou děti od zpravidla 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Odpovídá přirozenému rodinnému prostředí. Při zařazování dětí do tříd respektujeme dětská přátelství, sourozenecké vztahy a přání dětí i rodičů. Podporujeme sebevědomí dětí a hrdost na to, co umí. Poskytujeme dětem zpětnou vazbu. Poskytujeme podpůrná opatření dětem, které to potřebují. Ve třech třídách pomáhají učitelce pedagogické asistentky.

Rodiče považujeme za partnery, jejichž názor je respektován. Respektujeme nezastupitelnost rodinné výchovy. Své názory mohou vyjádřit přímo učitelce, v dotazníku a anonymně do schránek v šatnách dětí. Při tvorbě ŠK čerpáme z publikace: "Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole", M. Havlínová a kol., Praha 2008. Podle potřeb podobu školního kurikula dále dotváříme a měníme na základě evaluace.

Dlouhodobé záměry školy

Předpokladem pro další rozvoj naší mateřské školy je vzdělávání a aktivní podpora myšlenky podpory zdraví a zdravého životního stylu. Jsme otevřeni novým poznatkům, myšlenkám a nápadům, chceme zapojit rodiče do tvorby ŠVP a realizovat tak náš společný cíl:

 • děti se naučily úctě ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí i přírody
 • měly praktické dovednosti, jak chránit zdraví cítily se v pohodě (fyzické, psychické potřeby jsou uspokojovány), bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti, schopnost samostatně řešit problémy
 • děti se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, podněcovat jejich harmonický rozvoj a poznání světa a sama sebe
 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně, uměly komunikovat a spolupracovat, správně vyslovovat

Chceme se stát centrem zdraví v našem městě, především se zaměřením na rodiny s předškolními dětmi. Předpokladem pro naplnění tohoto cíle je tým nadšených, vysoce kvalifikovaných a vzdělaných učitelek a provozních zaměstnanců, kteří mají společný cíl a hledají cesty k jeho naplnění. Ke splnění cíle využíváme předpokladů a schopností jednotlivých učitelek i ostatních zaměstnanců školy. Myslíme si, že právě takový tým se nám podařilo vytvořit a budeme pracovat na jeho dalším rozvíjení.

Hlavní téma: Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví ...

Integrované bloky

 1. Kdo jsem já, a kam patřím
 2. Chci být zdravý
 3. Jak se mění příroda kolem nás
 4. Jak se nám žije na Zemi
 5. Navštívíme svět kouzel a pohádek

Pochopili jsme, že pro dítě není důležité množství poznatků, ale jeho účast na objevování světa a prožitek z něj. Naším cílem je pomoci dítěti zorientovat se v okolním světě. Svět kolem nás se neustále vyvíjí a my se chceme s dětmi na jeho vývoji podílet a pochopit jej. V naší mateřské škole je vzdělávací činnost založena na množství nápadů, možností, nabídek, pocitů, prožitků, aktivit, zvídavosti, fantazie, pokusů a omylů, které nám svět kolem nás poskytuje. Při tvorbě kurikula pracujeme se vzdělávacími cíli stanovenými v Rámcovém programu a zároveň dodržujeme zásady a podmínky mateřské školy podporující zdraví.

Klíčové kompetence člověka podporujícího zdraví

 1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemoci
 2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 3. Dovede řešit problémy a řeší je
 4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 5. Posiluje duševní odolnost
 6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Ve všech podtématech budeme rozvíjet tyto kompetence předškolního dítěte.