Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče > Chci přihlásit dítě do MŠ

Chci přihlásit dítě do MŠ

Zápis pro školní rok 2024/25

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let věku.

Třídy se naplňují do počtu 24 dětí (případně snížený počet dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. podle počtu dětí se speciálně vzdělávacími potřebami).

U dětí v pěstounské péči musí pěstoun dodat k žádosti plnou moc zákonného zástupce - souhlas s přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Cizinci přinesou doklad o pobytu a bydlišti.

Děti od 5 let, které plní povinnou předškolní docházku, potvrzení o očkování mít nemusí.

Zákonní zástupci mohou doplnit údaje a nahlédnout do spisu 24.5.2023 od 8:00 do 12:00 hod. po dohodě s ředitelkou.

Výsledky zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na úřední desce školy nejpozději do 30 dnů - 31.5.2023.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům doporučeně nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitele školy.

Pokud má dítě speciální potřeby, doloží zákonný zástupce doporučení SPC, PPP nebo doporučení pediatra.

Ředitelka se při přijímání dětí do MŠ řídí Školským zákonem.

Každé přijaté dítě má zkušební dobu 3 měsíce (Školský zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 3).

Při zápisu dítěte, jemuž byl odložen začátek školní docházky o jeden rok, předloží zákonný zástupce dítěte rozhodnutí ředitele školy o odložení začátku školní docházky.

Pokud nemáte možnost si vytisknout potřebné tiskopisy, můžete si je vyzvednout osobně od 11.04. 2022 do 28.04.2022 v ředitelně školy denně od 9 do 11 hod.

Budou také ke stažení na webových stránkách školy.

Dokumenty k zápisu

Kritéria pro přijímání

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kritérií:

  1. Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem bydliště ve spádovém obvodu MŠ.
  2. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ od 3 let.
  3. Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v jiném spádovém obvodu.
  4. Sourozenec dítěte, které bude i v následujícím školním roce navštěvovat naši MŠ, starší 3 let.
  5. Ostatní děti od 3 let.
  6. Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let do konce roku 2022 bez rozlišení spádového bydliště.

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.

Výše uvedená kritéria platí pro děti s trvalým a dlouhodobým pobytem.