Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

O mateřské škole

V naší mateřské škole je cílem všech dospělých, aby se u nás Vaše dítě cítilo příjemně a šťastně. Vytváříme laskavé a podnětné prostředí, které má svá pravidla díky kterým v dítěti upevňujeme pocit jistoty a bezpečí.

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání velký význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

Cíl mateřské školy

Cílem mateřské školy není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance.

V mateřské škole zajišťujeme příznivé podmínky pro všestranný harmonický rozvoj dítěte. Vedeme děti k osvojení základů zdravého životního stylu. Učíme děti pečovat o své zdraví, zdraví přírody i o zdravé sociální vztahy mezi dětmi.

Tělesné zdraví, dostatek pohybu a zdravá výživa

 • Máme dostatek prostoru a vybavení pro sportování ve třídách i na školní zahradě (sportovní sestavy, provazové žebříky, náčiní, skákací míče, chůdy, overbally, skluzavky apod.). Nejvíce si zasportujeme v tělocvičně, na zahradě, na hřišti ZŠ a ve sportovním areálu Krajinky.
 • V jídelníčku nechybí dostatek ovoce, zeleniny, vlákniny, salátů.
 • K pití nabízíme vodu a neslazené čaje v průběhu celého dne.
 • Listopad je u nás „Měsícem zdraví". Připravujeme pro děti bohatý program, hry např. „Doktora se nebojíme" - hry s budoucími zdravotními sestřičkami, nácvik čistění zubů . Vyvrcholením je „Den zdraví" pro děti, rodiče i veřejnost spojený s ochutnávkou zdravé výživy.
 • Děti si samy mohou zvolit množství jídla podle potřeby a chuti, mohou se kdykoliv napít ze svého hrnečku a mají k dispozici ovoce a zeleninu dle sezonní nabídky.

Duševní zdraví a pohoda

 • Hru považujeme za hlavní činnost dítěte a prostředek poznání.
 • Podporujeme dětskou zvídavost přípravou různých pokusů a experimentů (pozorování přírodnin pod lupou apod.).
 • Poznání rozvíjíme prostřednictvím konkrétních prožitků dětí např. návštěvou zvířátek v DDM, návštěvou pracoviště rodičů, školního statku, .... Snažíme se, aby každé dítě dosáhlo maxima svých schopností.
 • Děti se samy podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě, nakreslí si je.
 • Respektujeme osobnost a jedinečnost každého dětí a posilujeme jeho sebevědomí.
 • Vytváříme příležitosti pro aktivitu, humor i lásku, zkrátka příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které má dítě chuť se učit a poznávat nové věci.

 Zdraví přírody

 • Děti si uvědomují, že způsob jakým se lidé chovají, ovlivňuje stav přírody.
 • Děti se učí chránit přírodu, pečovat o zahradu, květiny v mateřské škole a na záhonku na školní zahradě. Snaží se přírodě porozumět.
 • Vytváření pocitu odpovědnosti za stav naší planety a získání povědomí o významu přírody pro život člověka je důležité.
 • Děti zjišťují, že zdravý člověk může vyrůstat jen ve zdravé přírodě.
 • Třídíme odpad.

Filosofie mateřské školy, její východiska

Naše škola je od roku 2001 v síti škol podporujících zdraví. Certifikát SZÚ, který je garantem programu, obhajujeme každé 3 roky. Zdraví chápeme jako subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Zdraví můžeme ovlivňovat svým chováním, postoji, myšlením a zdravým způsobem života, proto je důležité, aby se děti již v mateřské škole naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem, jak chránit zdraví své, přírody i ostatních.

Programem se prolínají dva základní principy:

 • Uspokojování potřeb jednotlivce podle Maslowovy hierarchie lidských potřeb.
 • Princip komunikace a spolupráce.
 • Pro pocit pohody a zdraví je třeba dbát, aby byly splněny všechny podmínky pro jejich uspokojování. Naším cílem je "zasít" u dětí základy zdravého životního stylu a naučit je vědomostem, dovednostem a návykům směřujícím k ochraně svého zdraví, ostatních lidí, zdraví přírody a zdravým sociálním vztahům. Učíme děti respektovat odlišnosti, respektujeme speciální potřeby dětí i potřeby dětí zpravidla od 3 let.
  Zdravá výživa je jednou z nejdůležitějších součástí zdravého životního stylu, a proto v měsíci listopadu zařazujeme každoročně tradiční téma "Chci být zdravý". Děti se postupně seznamují s vlastním tělem, péčí o ně, se zdravou výživou a nebezpečími, které na ně číhají v dnešním světě. Projekt vrcholí "Dnem zdraví". Děti s rodiči si mohou společně připravit zdravé chuťovky z ovoce a zeleniny, ochutnat výrobky zdravé výživy.
  Podpora spontánního pohybu dětí je pro nás samozřejmostí. Atletická olympiáda na stadionu Krajinka je každoročně vyvrcholením různých sportovních aktivit během celého roku. Cvičíme v ve sportovní hale, děti chodí bruslit na zimní stadion, využíváme poznatků projektu České sokolské obce. Ve třídách je dostatek náčiní v MŠ i na zahradě školy. Využíváme vlastní dopravní hřiště, na kterém se děti učí pravidla pro chodce i cyklisty.
  Samozřejmostí, že si ve třídách hrají společně děti různých národností a etnik, děti se speciálními potřebami a děti mladší 3 let. Děti se v přirozených podmínkách učí přijímat odlišnosti jako běžné. Multikulturní projekt "Kamaráde, pojď si hrát" zařazujeme v průběhu roku.
  Zdravou přírodu a sounáležitost s ní považujeme za nezbytnou součást osobnosti člověka. Na jaře slavíme společně Den Země. Učíme děti vážit si přírody a cítit k ní odpovědnost Děti se prostřednictvím péče o školní zahradu, záhonky a drobné živočichy v ní, učí přírodě rozumět a ochraňovat ji. Naučí se také využívat již jednou použité suroviny a třídit odpady.
  Vytváříme podmínky pro to, aby v mateřské škole vládla radostná atmosféra, děti k nám chodily rády a cítily se šťastné a spokojené. Dítě je pro nás rovnocenný partner. Ve třídách jsou děti zpravidla od 2 do 6 let společně, protože to odpovídá přirozenému rodinnému prostředí. Při zařazování dětí do tříd respektujeme dětská přátelství, sourozenecké vztahy a přání dětí i rodičů. Podporujeme sebevědomí dětí a hrdost na to, co umí.
 • Rodiče považujeme za partnery, jejichž názor je respektován. Respektujeme nezastupitelnost rodinné výchovy.
 • Za důležitou považujeme význam předčtenářskou přípravu a především podporu správné výslovnosti dětí a vzájemné komunikace. Důraz klademe i na předmatematické představy a rozvoj základů logického myšlení.
  Podle potřeb podobu školního kurikula dále dotváříme a měníme.