Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče > Poplatky

Poplatky

Směrnice ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Č.j. 199/2021

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 vybírá úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Směrnice je v souladu s ustanovením odst. 4 § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném odborném vzdělávání (školský zákon) a dle ustanovení § 6 vyhlášky č.14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění. (vyhláška č.214/2012 Sb.)

Čl. 2

Plátce

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte.

Čl. 3

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena takto:

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 500 Kč na jeden měsíc a jedno dítě

Čl. 4

Snížení úplaty

Úplata je snížena na 200 Kč

  • pro dítě, které se v souladu s § 34 odst.9 Školského zákona nezapočítává do počtu dětí v MŠ

Čl. 5

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je:

  • zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
  • zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • fyzická osoba, která o toto dítě osobně pečuje a z důvodu péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže měsíčně potvrzením ředitelce školy

Čl. 6

Rozhodnutí

Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Čl. 6

Omezení a přerušení provozu

V kalendářním měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3, vyhlášky č. 15/2005 Sb. v pozdějším znění § 6, odst. 5, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží.

V případě přerušení provozu v měsíci červenci nebo v srpnu se úplata v měsíci, kdy je škola uzavřena, neplatí.

Čl. 7

Vzdělávání v posledním ročníku docházky do MŠ

V souladu s odst. 2, § 123 zákona 561/2005 Sb., se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku , který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Čl. 8

Splatnost úplaty

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jiný termín.

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1.9.2021

Mgr. Ludmila Mračková, ředitelka školy

Formy plateb a placení stravného

Platbu ze stravného je nutné uhradit vždy do 15. dne daného měsíce a následovně:

  • inkasem ze všech bank
  • složenkou typu A
  • v hotovosti (výjimečně) u vedoucí školní jídelny

Ceny stravného

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Dopolední svačina: 10 Kč
Oběd: 26 Kč
Odpolední svačina: 10 Kč
Celodenní stravné: 46 Kč

Dopolední svačina: 10 Kč
Oběd: 26 Kč
Svačina a oběd: 36 Kč

Osobní konto každého strávníka je 1200 Kč (limit v bance)

Odhlašování stravného

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12:30 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v 11:15 hod v provozním pavilonu po předchozím nahlášení učitelce do 8:00 hod. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování stravného

Ze stravování je zákonný zástupce povinen omluvit dítě do 12:00 předcházejícího dne. Pokud dítě náhle onemocní, může si rodič první den nemoci vyzvednout jídlo do čistých nádob ve třídě dítěte v době podávání oběda v 11:30. Také odchod po obědě (bez odpolední svačiny) musí rodič hlásit den předem do 12:30 hod osobně, SMS zprávou, e-mailem nebo telefonicky na číslo +420 777 102 339. Pokud nebude dítě včas omluveno, rodiče hradí celodenní stravné, protože je nutné naplánovat potřebné množství surovin k vaření. Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 08:30 - 09:00 hod., 14:15 - 14:50 hod.

Podávání obědů: 11:30 - 12:00 hod.

Odhlášení stravy:

Na telefony SMS do 12:30 hod.:

Pokud se nedovoláte do třídy, volejte na tel. vedoucí školní jídelny +420 777 102 339.