Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče > Povinná předškolní docházka

Povinná předškolní docházka

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na dítě, které na počátku školního roku dovršilo 5 let. Předškolní vzdělávání v MŠ zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně do počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte dle Školského zákona, § 34a odst. 2. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Vzdělávání je v době prázdnin dobrovolné. Termín jarních prázdnin určuje vyhláška MŠMT o organizaci školního roku. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně - od 8:00 do 12:00 hod. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném vzdělávání

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce. Před začátkem předem známé delší nepřítomnosti dítěte zákonný zástupce požádá ředitele školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání nejpozději 5 pracovních dnů předem. V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno a důvod uvolnění. O uvolnění rozhoduje ředitelka školy. Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte v povinném vzdělávání do 3 dnů nepřítomnosti dítěte. Oznámení o nepřítomnosti dítěte je možné provést: telefonicky, SMS zprávou, e-mailem nebo osobně. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Učitel eviduje školní docházku své třídy v přehledu povinné školní docházky. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněný případ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (ŠZ,§ 34a odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Na přezkoušení se dostaví zákonný zástupce s dítětem poslední týden v listopadu nebo v náhradním termínu druhý týden v prosinci. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ověření bude probíhat v dopoledních hodinách. Pověřená učitelka bude formou hry ověřovat úroveň dítěte v jednotlivých oblastech, které zahrnuje“ Desatero předškolního dítěte“ a Konkretizované výstupy PV.

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Pověřený učitel vysvětlí zákonnému zástupci, jak se pracuje s kompenzačními pomůckami, pokud má na ně dítě nárok.