Zápis

Žádost si můžete stáhnout z webu v položce Školní dokumenty - v levém sloupci - Ke stažení - Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zápis dětí do mateřských škol probíhá pro následující školní rok v měsíci květnu 

Oznámení o místu a době zápisu zveřejní ředitelka na budově mateřské školy prostřednictvím plakátů.
Žádost si můžete vyzvednout v měsíci dubnu v mateřské škole. Žádost je možné také stáhnout z našich webových stránek. Ředitelka může zapsat může pouze dítě, které má potvrzení od lékaře o splnění očkovacího kalendáře, kromě dětí od 5 let, které plní povinnou předškolní docházku.
Zákonní zástupci mohou doplněnit údajů a nahlédnout do spisu v určený termín. Zveřejnění výsledků zápisu bude na webových stránkách a na dveřích školy  do 30 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Do mateřské školy se zapisují zpravidla děti smyslově, tělesně a duševně zdravé od tří let, nejdříve však od 2 let. Ředitelka se při přijímání dětí do MŠ řídí Školským zákonem.

Do mateřské školy zapisujeme děti v období zápisu, stanoveném zřizovatelem školy. 

Každé přijaté dítě má zkušební dobu 3 měsíce (školský zákon 561/2004 Sb., § 34, odst.3).

Při zápisu dítěte, jemuž byl odložen začátek školní docházky o jeden rok, předloží zákonný zástupce dítěte též rozhodnutí ředitele školy o odložení začátku školní docházky.

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

  1. Trvalé bydliště ve spádové ulici (platí pro děti od 3 let)
  2. Věk dítěte (starší děti mají přednost)
  3. Sourozenec v MŠ (při rovnosti bodů)

 

Při zápisu je nutné předložte tyto doklady:

  • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do mateřské školy s potvrzením o očkování
  • doklad totožnosti dítěte - rodný list, občanský průkaz
  • u dětí se státním občanstvím mimo EU pas dítěte

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.

Při zápisu nabízíme rodičům možnost návštěvy některých akcí mateřské školy a možnost navštívit zahradu mateřské školy s dětmi a pohrát si s budoucími kamarády.

Revitalizace zahrad