Filosofie mateřské školy, její východiska

Naše škola je od roku 2001 v síti škol podporujících zdraví. Certifikát SZÚ, který je garantem programu, obhajujeme každé 3 roky. Zdraví chápeme jako subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie. Zdraví můžeme ovlivňovat svým chováním, postoji, myšlením a zdravým způsobem života, proto je důležité, aby se děti již v mateřské škole naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým vědomostem, jak chránit zdraví své i ostatních Programem se prolínají dva základní principy:

 • uspokojování potřeb jednotlivce podle Maslowovy hierarchie lidských potřeb
 • princip komunikace a spolupráce
 • Pro pocit pohody a zdraví je třeba dbát, aby byly splněny všechny podmínky pro jejich uspokojování. Naším cílem je položit u dětí základy zdravého životního stylu a naučit je vědomostem, dovednostem a návykům směřujícím k ochraně svého zdraví, ostatních lidí, zdraví přírody a ke zdravým sociálním vztahům. Učíme děti respektovat odlišnosti, respektujeme speciální potřeby dětí i potřeby dětí zpravidla od 3 let.
  Zdravá výživa je jednou z nejdůležitějších součástí zdravého životního stylu, a proto v měsíci listopadu zařazujeme každoročně tradiční téma "Chci být zdravý". Děti se postupně seznamují s vlastním tělem, péčí o ně, se zdravou výživou a nebezpečími, které na ně číhají v dnešním světě. Projekt vrcholí "Dnem zdraví". Děti s rodiči si mohou společně připravit zdravé chuťovky z ovoce a zeleniny, ochutnat výrobky zdravé výživy.
  Podpora spontánního pohybu dětí je pro nás samozřejmostí. Atletická olympiáda na stadionu Krajinka je každoročně vyvrcholením různých sportovních aktivit během celého roku. Cvičíme v ve sportovní hale, děti chodí bruslit na zimní stadion, využíváme poznatků projektu České sokolské obce. Ve třídách je dostatek náčiní v MŠ i na zahradě školy. Využíváme vlastní dopravní hřiště, na kterém se děti učí pravidla pro chodce i cyklisty.
  Samozřejmostí, že si ve třídách hrají společně děti různých národností a etnik, děti se speciálními potřebami a děti mladší 3 let. Děti se v přirozených podmínkách učí přijímat odlišnosti jako běžné. Multikulturní projekt "Kamaráde, pojď si hrát" zařazujeme v průběhu roku.
  Zdravou přírodu a sounáležitost s ní považujeme za nezbytnou součást osobnosti člověka. Na jaře slavíme společně Den Země. Učíme děti vážit si přírody a cítit k ní odpovědnost Děti se prostřednictvím péče o školní zahradu, záhonky a drobné živočichy v ní, učí přírodě rozumět a ochraňovat ji. Naučí se také využívat již jednou použité suroviny a třídit odpady.
  Vytváříme podmínky pro to, aby v mateřské škole vládla radostná atmosféra, děti k nám chodily rády a cítily se šťastné a spokojené. Dítě je pro nás rovnocenný partner. Ve třídách jsou děti zpravvidla od 2 do 6 let společně, protože to odpovídá přirozenému rodinnému prostředí. Při zařazování dětí do tříd respektujeme dětská přátelství, sourozenecké vztahy a přání dětí i rodičů. Podporujeme sebevědomí dětí a hrdost na to, co umí.
 • Rodiče považujeme za partnery, jejichž názor je respektován. Respektujeme nezastupitelnost rodinné výchovy.
 • Za důležitou považujeme význam předčtenářskou přípravu a především podporu správné výslovnosti dětí a vzájemné komunikace. Důraz klademe i na předmatematické představy a rozvoj základů logického myšlení.
  Podle potřeb podobu školního kurikula dále dotváříme a měníme.