Směrnice ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Č.j. 199/2021

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 vybírá úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Směrnice je v souladu s ustanovením odst. 4 § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném odborném vzdělávání (školský zákon) a dle ustanovení § 6 vyhlášky č.14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění. ( vyhláška č.214/2012 Sb.)

Čl. 2

Plátce

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte.

Čl. 3

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena takto:

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole činí 500 Kč na jeden měsíc a jedno dítě

Čl.4

Snížení úplaty

Úplata je snížena na 200 Kč

  • pro dítě, které se v souladu s § 34 odst.9 Školského zákona nezapočítává do počtu dětí v MŠ

Čl. 5

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je:

  • zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
  • zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • fyzická osoba, která o toto dítě osobně pečuje a z důvodu péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže měsíčně potvrzením ředitelce školy

Čl.6

Rozhodnutí

Rozhodnutí o osvobození nebo snížení úplaty vydává ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Čl. 6

Omezení a přerušení provozu

V kalendářním měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3, vyhlášky č. 15/2005 Sb v pozdějším znění § 6, odst. 5, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží.

V případě přerušení provozu v měsíci červenci nebo v srpnu se úplata v měsíci, kdy je škola uzavřena, neplatí.

Čl. 7

Vzdělávání v posledním ročníku docházky do MŠ

V souladu s odst. 2, § 123 zákona 561/2005 Sb., se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku , který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Čl. 8

Splatnost úplaty

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jiný termín.

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1.9.2021

Mgr. Ludmila Mračková, ředitelka školy