Zápis pro školní rok 2021/22

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Třídy se naplňují do 24 dětí ( případně snížený počet dle vyhláky č.14/2005 Sb. podle počtu dětí se speciálně vzdělávacími potřebami)

Připravujeme elektronické předzápisy v termínu od 12.4. do 23.4.2021. www.elektronickypredzapis.cz  Na elelektronickém předzápisu si najdete Cheb, naši MŠ a vyplníte žádost a ostatní formuláře.( žádost, potvrzení lékaře o očkování ). Vytisknuté formuláře podepíšete, přidáte prostou kopii rodného listu a doručíte buď poštou,datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně dle aktuální hygienických předpisů nebo je vhodíte do schánky školy v době zápisu.

Zápis do MŠ bude probíhat od 3.5. do 14.5. 2021 distančně, bez přítomnosti rodičů. 

Nezapomeňte vyplnit e-mail. Registrační číslo a informace o možnosti nahlížet do spisu vám bude doručena SMS nebo e-mailem.Prosíme o potvrzení o přečtení. Vaše bydliště si ověříme na matrice. Je důležité pro děti ze spádových ulic bez kriterií. U dětí v pěstounské péči musí pěstoun dodat k žádosti plnou moc zákonného zástupce - souhlas s přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Cizinci pošlou nebo přinesou či doručí doklad o pobytu a bydlišti na e-mail školy.

Potřebné dokumenty si můžete také stáhnout z webu v položce Dokumenty k zápisu - aktuální verze.

Dětí od 5 let, které plní povinnou předškolní docházku, potvrzení o očkování mít nemusí.

Zákonní zástupci mohou doplnit údaje a nahlédnout do spisu 24.5. od 8.00 do 12.00 hod. po dohodě s ředitelkou. Výsledky zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny v  úřední desce školy nejpozději  do 30 dnů - 28.5.2021. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům doporučeně nebo si jej mohou vyzvednout v  ředitelně školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitele školy. Pokud má dítě speciální potřeby, doloží zákonný zástupce doporučení SPC, PPP nebo doporučení pediatra . Ředitelka se při přijímání dětí do MŠ řídí Školským zákonem.

Každé přijaté dítě má zkušební dobu 3 měsíce (školský zákon 561/2004 Sb., § 34, odst.3).

Při zápisu dítěte, jemuž byl odložen začátek školní docházky o jeden rok, předloží zákonný zástupce dítěte  rozhodnutí ředitele školy o odložení začátku školní docházky.

Pokud nemáte možnost si vytisknout potřebné tiskopisy, můžete si je vyzvednout od 14.4. 2021 do konce zápisu t.j. do 14.5.2021 v ředitelně školy ve středu v úředních hodinách od 9 do 11 hod. Budou také ke stažení na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kritérií:

  • 1. Dítě, na které se vztahuje povinná předškolní docházka na školní rok následující po dni, kdy dosáhne pátého roku věku a má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ
  • 2  Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu od 3 let
  • 3. Sourozenec dítěte, které bude i v následujícím školním roce navštěvovat naši MŠ, starší 3 let
  • 4. Ostatní děti od 3 let
  • 5. Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let do konce roku 2021 bez rozlišení spádovové bydliště

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.