Zápis pro školní rok 2020/21 skončil

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Třídy se naplňují do 24 dětí.

Registrační číslo a informace o možnosti nahlížet do spisu vám bude doručena SMS nebo e-mailem. Rodný list můžete poslat prostou kopií na e-mail školy nebo vyfotit a foto poslat na e-mail školy. Vaše bydliště si ověříme na matrice. U dětí v pěstounské péči musí pěstoun dodat k žádosti plnou moc zákonného zástupce - souhlas s přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Cizinci pošlou doklad o pobytu a bydlišti na e-mail školy.

Potřebné dokumenty si můžete také stáhnout z webu v položce Dokumenty k zápisu.

Dětí od 5 let, které plní povinnou předškolní docházku, potvrzení o očkování mít nemusí.

Zákonní zástupci mohou doplnit údaje a nahlédnout do spisu po dohodě s ředitelkou. Výsledky zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny v  úřední desce školy nejpozději  do 30 dnů - 4.6. 2020. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům doporučeně nebo si jej mohou vyzvednout v ředitelně školy. Před zveřejněním bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí umožněno nahlédnou do spisu do domluvě e-mailem 18.-19.5.2020.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitele školy. Pokud má dítě speciální potřeby, doloží zákonný zástupce doporučení SPC, PPP nebo doporučení pediatra . Ředitelka se při přijímání dětí do MŠ řídí Školským zákonem.

Každé přijaté dítě má zkušební dobu 3 měsíce (školský zákon 561/2004 Sb., § 34, odst.3).

Při zápisu dítěte, jemuž byl odložen začátek školní docházky o jeden rok, předloží zákonný zástupce dítěte  rozhodnutí ředitele školy o odložení začátku školní docházky.

Pokud nemáte možnost si vytisknout potřebné tiskopisy, můžete si je vyzvednout od 4.5. do 15.5.2020 v ředitelně školy od 9 do 11 hod.

Kritéria pro přijímání

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kritérií:

  • 1. Dítě, na které se vztahuje povinná předškolní docházka na školní rok následující po dni, kdy dosáhne pátého roku věku a má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu od 3 let
  • 2. Sourozenec dítěte, které bude i v následujícím školním roce navštěvovat naši MŠ, starší 3 let
  • 3. Ostatní děti od 3 let
  • 4. Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let do konce 1. pololetí školního roku, tj do 31.1.2021

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.