Zápis pro školní rok 2022/23

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let věku.

Třídy se naplňují do počtu 24 dětí (případně snížený počet dle vyhláky č.14/2005 Sb. podle počtu dětí se speciálně vzdělávacími potřebami).

U dětí v pěstounské péči musí pěstoun dodat k žádosti plnou moc zákonného zástupce - souhlas s přihlášením dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Cizinci přinesou doklad o pobytu a bydlišti.

Potřebné dokumenty si můžete také stáhnout z webu v položce Dokumenty k zápisu - aktuální verze.

Děti od 5 let, které plní povinnou předškolní docházku, potvrzení o očkování mít nemusí.

Zákonní zástupci mohou doplnit údaje a nahlédnout do spisu 13.5.2022 od 8.00 do 12.00 hod. po dohodě s ředitelkou.

Výsledky zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny v  úřední desce školy nejpozději  do 30 dnů - 27.5.2022.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům doporučeně nebo si jej mohou vyzvednout v  ředitelně školy.

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje mateřská škola prostřednictvím ředitele školy.

Pokud má dítě speciální potřeby, doloží zákonný zástupce doporučení SPC, PPP nebo doporučení pediatra.

Ředitelka se při přijímání dětí do MŠ řídí Školským zákonem.

Každé přijaté dítě má zkušební dobu 3 měsíce (Školský zákon 561/2004 Sb., § 34, odst.3).

Při zápisu dítěte, jemuž byl odložen začátek školní docházky o jeden rok, předloží zákonný zástupce dítěte  rozhodnutí ředitele školy o odložení začátku školní docházky.

Pokud nemáte možnost si vytisknout potřebné tiskopisy, můžete si je vyzvednout osobně od 11.04. 2022 do 02.05.2022 v ředitelně školy v úředních hodinách od 9 do 11 hod.

Budou také ke stažení na webových stránkách školy.

 

Kritéria pro přijímání

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kritérií:

  • 1. Dítě, na které se vztahuje povinná předškolní docházka na školní rok následující po dni, kdy dosáhne pátého roku věku a má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ.
  • 2. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu od 3 let.
  • 3. Dítě, na které se vztahuje povinná předškolní docházka na školní rok následující po dni, kdy dosáhne pátého roku věku a nemá místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ.
  • 4. Sourozenec dítěte, které bude i v následujícím školním roce navštěvovat naši MŠ, starší 3 let.
  • 5. Ostatní děti od 3 let.
  • 6. Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let do konce roku 2022 bez rozlišení spádovového bydliště.

Děti zapisujeme do mateřské školy i během školního roku. Přijímáme je na uvolněná místa až do naplnění kapacity školy.

Výše uvedená kritéria platí pro děti s trvalým a dlouhodobým pobytem.