Vítejte na stránkách mateřské školy Pohádka

Naše mateřská škola se nachází ve středu města Chebu. Skládá ze 4 pavilonů, které obklopuje nově vybavená zahrada, jejíž oddělená část je po skončení provozu MŠ přístupná veřejnosti.

Budova byla postavena v roce 1972 a od té doby slouží předškolním dětem. V předcházejících letech byla kompletně zrenovována. V současné době patří mateřská škola do sítě škol podporujících zdraví, jejím zřizovatelem je město Cheb. Šťastné a spokojené dítě, které využívá maximum svých předpokladů, schopností, je naším cílem.

Tým zaměstnanců mateřské školy je milý, přátelský, tvořivý a vstřícná, pohodová atmosféra má příznivý vliv i na výchovu a vzdělání dětí.

Vychováváme děti k odpovědnosti za své vlastní zdraví, zdraví ostatních lidí, zdraví přírody a planety Země. Děti získávají povědomí o zdravé výživě, podporujeme jejich aktivní vztah ke sportování, třídíme odpad a snažíme se přiměřenou formou chránit přírodu a pečovat o ni.

Děti se učí rozpoznávat i negativní vlivy společnosti a prostředí a společně hledáme způsoby, jak se jim bránit.

Podzimní prázdniny 2018

29. a 30.10.2018 budou ve škole podzimní prázdniny. Vztahují se i na děti, které v MŠ plní povinnou předškolní docházku. Omluvte děti včas.

Říjen ve školce

Od října začínají děti chodin ve čtvrtek cvičit do sportovní haly. celý rok budeme plnit úkoly z projektu Sokola "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. " Každé dítě má svůj sešit, kam vyplňujeme, čeho již dosáhlo a získává nálepky První týden cvičí žlutý pavilon a druhý týden oranžový pavilon.

Zelený pavilon bude ve středu po obědě chodit plavat do paveckého bazénu s učitelkou a trenérkou plavání Mgr. Hamouzovou.

pro přihlášené předškolní děti začínají kroužky:

středa - pěvecký kroužek Radovánek - paní uč. Gottwaldová, Kukučková

            jazykový kroužek Povídálek -  paní učitelka Lodrová, Krausová, Zoubková

            kroužek bruslení Bruslička  - paní učitelka Fikejzová, Lewová

Pro  všechny připravujeme pohádku ve školce: Malenka Alenka - 23.10.2018  - 45 Kč

Omlouvání a přihlašování dětí ze školního řádu

5.5 Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na dítě, které na počátku školního roku dovršilo 5 let. Předškolní vzdělávání v MŠ zřizované obcí se dítěti poskytuje bezúplatně do počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte dle Školského zákona, § 34a odst. 2.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Vzdělávání je v době prázdnin dobrovolné. Termín jarních prázdnin určuje vyhláška MŠMT o organizaci školního roku.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně - od 8.00 do 12.00 hod.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném vzdělávání

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce na telefonní číslo třídy nebo telefon vedoucí školní jídelny - 777 102 339.

Před začátkem předem známé delší nepřítomnosti dítěte zákonný zástupce požádá ředitele školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání nejpozději 5 pracovních dnů předem. V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno a důvod uvolnění. O uvolnění rozhoduje ředitelka školy.

Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte v povinném vzdělávání první den nepřítomnosti dítěte. Oznámení o nepřítomnosti dítěte je možné provézt : telefonicky, SMS zprávou , e-mailem nebo osobně.

Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce po ukončení nepřítomnosti dítěte dokládá důvody nepřítomnosti zápisem do omluvného listu dítěte. V zápisu do omluvného listu uvede zákonný zástupce začátek, konec a důvod nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen doložit tyto důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

 

Telefonní čísla

Od září 2018 máme nová telefonní čísla ve třídách. Děti omlouvejte přímo na ně. Pokud možno nevolejte v době pobytu venku od 9.45 do 11.30 hod. Učitelky se starají o bezpečnost dětí při pobytu venku a nemohou telefonovat. Pokud to bude nutné nebo se nedovoláte, volejte na mobilní  telefon 777 102 339.

Telefonní čísla do tříd:

Koťata - 770 169 198, Hvězdičky - 770 169 199, Sluníčka - 770 169 200, Berušky - 770 169 201, Medvídci - 770 169 202, Motýlci - 770 169 203

Co by mělo dítě znát, než půjde do školy

Desatero pro rodiče

Další články...

  1. Celé Česko čte dětem

Revitalizace zahrad